Caffeen Labsii Maaster pilaanii Magaaloota Nannoo Oromiyaaf qophaa’e raggaase.

71

OMN:Oduu Onko.02,2015 Caffeen Oromiyaa Labsii Magaalota Naannnoo Oromiyaa walitti makuuf qophaa’ee yaa’ii idilee lammaffaa taa’een raggaase jira.

Akka Labsii kanaatti Magaalonni Oromiyaa akka walitti makaman fi Maqaan isaanis akka jijjiramuu danda’u tumamee jira.

Labsiin Caffeen Oromiyaa baase akka ibsutti Magaalonni Oromiyaa fedhii jiraattotaa qofaan walitti makamuu akka danda’an kan tume yoo ta’u sirni gita bittaa darbe Oromoon akka magaalota keessatti bu’uura hin godhane waan uumeef Magaalota Oromiyaa keessatti saboonni biroon akka murtii kennaniif kan haala mijeesseef akka ta’e himamaa jira.

Labsiin Magaaloota Oromiyaa ilaalchisuun bahe dhimma Master Pilaanii Finfinnee yoo eeruu baates kaayyoon isaa inni guddaan Maastar Pilaanii Finfinnee hojii irra oolchuuf maqaa geedaratee akka dhufe xiinxaltonnii himaa jiru.

Magaalonni walitti makamu jedhaman kunneen Magaalota Ollaa Oromiyaa ta’uu fi dhiisuu isaa yoo ifa gochuu baates labsiin kun karoora Maaster pilaanii Finfinnee kanaan dura Mormii hammaan mudatee fi lubbuu baratootaa hedduu galaafate hojiirra oolchuuf ta’e jedhamee akka qophaa’ee keessa beektonni himaa jiru.

Maqaan Magaalaa tokkoo fedhii fi waliigaltee jiraattota magaalichaatiin jijjirama inni jedhu aangoo Caffeen Oromiyaa kan dhiibuu fi Caffeen Oromiyaa labsii heera naanichaa fi mirga caffee dhiibu akka baase illee tumaan labsii kanaa ni mullisa.

Miseensonni Caffee Oromiyaa haara filatamanii seenaan danbii fi seeraa Caffichaa utuu hin hubatin jalqabumaan murtii bara dheeraaf lafa irra harkifachaa ture fi Oromiyaa guutummaatti mormamaa jiru murteesisuun bulchiinsa naanichaa jeequmsa keessa akka galchu danda’u fi ummAnni ija shakiin akka ilaalu kan godhee ta’uumis beekameera.

Alamaayyoo Qannaa tiin

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.