Baqattoonni Oromoo Sudaan,mooraa baqqattoota Shagara’ab keessa jiraatan rakkataa jiru

158

OMN:Oduu Hagayya 06,2015 Baqattoonni Oromoo,mooraa baqattoota Sudaan Shagarab jedhamu keesatti argaman gargaarsi Koomishina Ol’aanaa dhimma baqattootaa Mootummaata gamtoomanii/UNHCR/ irraa argatan waan jalaa dhaabbateef rakinaaf saaxilamanii akka jiran OMN tti himan.

Baqataan maqaan isaa akka hin himamne fedhan tokko Mooraa baqattoota Shagarab Sudaan irraa akka nutti himanitti wayita ammaa rakkinoota dacha keessatti argamu.Mooraa baqattootaa kana keessatti gargaarsi argatan waan hinjirreef jireenya hamaa keessatti akka argaman nuuf ibsaniiru.

Baqattoonni Oromoo Mooraa shagarab keessa jiraatan baay’inni isaanii 150 ni ta’u kan jedhe baqataan Oromoo kun,kan isaan mudate rakkina jireenyaa qofaa miti.sababa Uummata Sudan gosa Raashaayidaa jedhamaniin bahanii galuu hin dandeenye.Battalumatti nama qabanii mahallaqa nama gaafatu.Yoo mahallaqa hin qabaanne nama qalanii kalee namarraa baafachuun gurguratu.Gochaa kana illee Komshinni Ol’aanaa dhimma baqattoota Mootummoota gamtoomanii/UNHCR/ yeroo mara itti iyyatanis deebii tokko illee hinarganne.

Namni kun ittidabaluun akka nuuf ibsetti,wayita biyya turetti ogummaansaa wallisaadha.Biyya irraa baqatee akka bahu kan isa dirqe dhiittaa mirga namoomaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru waan falmaa tureef humnoota tikaan qabamee mana hihdaa Ma’ikalawii keessatti waggaa tokkoo fi walakkaa hidhamee dararamaa ture.Sababa kanaan yeroo amma gara dhaqu dhabu illee akka namoota yeroo amma maqaa diyaaspooraatiin gowwofamanii biyyatti deebi’anii gochuu hin barbaannu.Nuti rakkinaaf harka hinkenninu.Kaleessa waa’ee mirga keenyaa gaafannee biyyaa bane.Hanga mirgi uummatichaa kabajamuttis rakkoo hamaa kana keessa jiraannu illee gonkumaa harka hinlaannu jedhan.

Dhumarrattis hawaasni Oromoo biyyoota gara garaa keessa jiraatan baqattoota Oromoo bakkeewwan adda addaatti rakkataa jiran hundaaf mootummoota biyya keessa jiraatanii fi hawaasa Addunyaatti akka iyyataniif dhaamattaniiru.

Dammaqaa Nagaasaatiin.

Comments are closed.