OMN: Faana Baqataa Amajjii 29, 2015

181

Sababa dhiibbaa mirgaatiin lammiileen Oromoo biyyaa fi maatii isaanii dhiisanii gara biyyoota hambaatti baqatan danuu dha. Kanneen otuu baqatanii galaanni isaan liqimse, kanneen qilleensi gammoojjii isaan dararee karaa irratti hafan baayyeedha. Keessumaa, lammiileen gara biyya Afrikaa Kibbaatti baqatanii jireenya isaanii jijjiiruuf dhamahan lakkoofsaan guddaadha.

Haa ta’uutii, jiruufi jireenyi biyya baqaa salphaa miti. Keessumaa, kan akka biyya Afrikaa Kibbaa, biyya lubbuun baqataa akka laayyootti itti-balleeffamtu, qabeenyi dhamaatii meeqaan argamu akka salphaatti itti-saamamuutti jiruufii jireenyi baqaa ulfaataadha. Qophiin “Faana Baqataa” kan har’aas baqattoota Oromoo dararaa kana fakkaatu keessa jiran irratti xiyyeeffata.

Comments are closed.